"Πλούτος", Αριστοφάνη, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου Αποσκίτου, 2013 - iliashatzakis