"Μια ξεχωριστή μέρα", Ettore Scola. Σκην. Βασίλης Νικολαίδης. - iliashatzakis