Φωτογράφηση βάφτισης - iliashatzakis

Συχνά η φωτογράφηση βάφτισης παραμελείται ως λιγότερο σημαντική, λιγότερο "λαμπερή" από αυτή του γάμου. Κι όμως, οι καταστάσεις που δημιουργούνται από την ένταση του μικρού, την αγωνία και τη χαρά των γονιών, την ευτυχία και τη συγκίνηση των  γιαγιάδων και των παππούδων είναι εντελώς μοναδικές. Τέτοιες αυθόρμητες εικόνες με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από τα αμέτρητα στιγμιότυπα στην κολυμπήθρα και τη λεπτομερή καταγραφή κάθε φάσης της διαδικασίας.

Επικοινωνήστε για να πούμε περισσότερα... 

ilias.hatzakis@gmail.com/ +306977606175

Αν έχετε κωδικό, δείτε τις web galleries

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs